Maliyet Muhasebesi İle İlgili Kavramlar

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Maliyet Muhasebesi İle İlgili Kavramlar
Maliyet :
Bir mamul yada hizmetin edinilmesi için, o dönem içinde yapılan harcamalarla, daha önceki dönemde yapılan harcamalardan o mamul ve hizmetin edinilmesinde katlanılan fedakarlıkların parasal tutarıdır.
Bir mamul yada hizmeti elde edebilmek için doğrudan doğruya yada dolaylı olarak yapılan toplam harcamalardır.
MALİYET : YAPILAN HARCAMA VE KATLANILAN FEDAKARLIKLARIN TOPLAMIDIR.

Gider : Hasılat elde etmek amacıyla işletme varlıkların tüketilmesidir.
Bilanço Yaklaşımına Göre Gider : Bir işletmenin belirli bir dönemdeki mamul teslimi veya üretim, hizmet kullanımı veya sürekli ana iş konusuyla ilgili diğer işlemleri sonucunda işletmenin varlıklarında meydana gelen azalışlar veya yükümlülüklerde meydana gelen artışlardır.
BİLANÇO YAKLAŞIMINA GÖRE GİDER : VARLIKLARDA MEYDANA GELEN AZALIŞLARDIR.

Gelir Tablosu Yaklaşımına Göre Gider :
İşletmenin faaliyetlerini ve varlığını sürdürebilmesi ve bir ekonomik yarar (gelir elde etmesi) sağlaması için belirli bir dönemde kullanıldığı ve tükettiği girdilerin faydası tükenmiş maliyetlerinin hasılattan düşülen kısmıdır.
GELİR YAKLAŞIMINA GÖRE GİDER : VARLIĞI SÜRDÜRMEK AMACIYLA EKONOMİK YARAR SAĞLAMASI İÇİN YAPILAN GİDERLERDİR.

Zarar :
Amaçsız tüketilen varlıkların maliyetidir. Örneğin, yangın, hırsızlık gibi nedenlerle varlığın yok olması.

Bilanço Yaklaşımına Göre Zarar :
Belirli bir dönemde bir işletmenin öz sermayesinde, giderler ve işletmeden çekilen değerler hariç, olağan dışı faaliyetler veya arızi yapılan işlemler ve olaylar sonucunda meydana gelen azalışlardır.

Yangın, deprem vb. doğal afetler sonucunda işletme varlıklarında bir azalma meydana geldiğinde öz sermayedeki azalma zararı ifade etmektedir.
BİLANÇO YAKLAŞIMINA GÖRE ZARAR : ÖZ SERMAYEDEKİ AZALIŞLARDIR.

GELİR YAKLAŞIMINA GÖRE ZARAR : GELİR ELDE ETMENİN DIŞINDA ARIZİ SEBEPLERDEN MEYDANA GELEN AZALIŞLARDIR. YANGIN, SEL GİBİ

Tükenmiş maliyetler:
İşletmenin varlığı olma niteliğini kaybeden, gelecekte gelir yaratma olasılığı bulunmayan ve bu nedenle cari dönem gelirinden çıkartılan ya da dağıtılmamış kârlara yüklenen tutarlardır. Satılan hizmetlerin maliyeti ve sunulan hizmetin müşterileri tatmin etmeme maliyeti tükenmiş maliyetlere örnek olarak verilebilir.


Tükenmemiş maliyetler:
İşletmenin gelecekte gelir yaratmasında yararlı olacağı beklenen varlıkları temsil eder. Bu maliyetlerin çoğu, gelecekte gelir elde etmek amacıyla tüketileceklerdir.

Örneğin, peşin ödenmiş giderler ve sabit varlıklar tükenmemiş maliyetler olarak nitelendirilebilir.


Hasılat :
Bir varlık ya da hizmet satışı karşılığında elde edilen nakit veya nakit benzeri değerlerin brüt tutarını ifade eder.


Harcama :
Bir mamul ya da hizmeti elde etmek amacıyla yapılan ödeme veya ödeme vaadini ifade eder.
 
Üst